vzw ROOTS
Over ROOTS

Over ROOTS

ROOTS verbindt

ROOTS is een koepelorganisatie: wij ondersteunen doorheen heel Vlaanderen een tachtigtal jongerenverenigingen van verschillende etnische, culturele, en levensbeschouwelijke achtergrond. ROOTS bereikt Alevieten, Soennitische moslims, Soefi’s, Protestanten, Rooms-Katholieken, Grieks- en Russisch-Orthodoxen, maar evenzeer seculiere groepen. De gemene deler tussen deze groepen is dat ze vanuit hun wortels samenwerken aan een gemeenschappelijk doel ‘een sterker jeugdwerk’. Het betreft zowel jongens en meisjes, kinderen, tieners en jongvolwassenen. Jeugdwerk is tevens een breed begrip; niet enkel de iets klassieke jeugdbewegingen vallen hier onder, maar ook dansgroepen, culturele centra, en nog veel meer.

Hoe gaat ROOTS te werk?

ROOTS is als zelforganisatie uniek in Vlaanderen, en beschikt intussen over heel wat ervaring in het ondersteunen, begeleiden, en vormen van allerlei verenigingen.

Onze grootste focus is het ondersteunen van de lidverenigingen met allerlei vormingen, informatie-uitwisseling, en workshops op maat.
In onze werking staat empowerment centraal. Door een intensieve ondersteuning en begeleiding met de nodige kadervorming wordt de kwaliteit én zelfstandigheid van het allochtone jeugdwerk verhoogd. Via (hoofd)animatorcursussen zorgen wij ook voor de toestroom van professionele vrijwilligers in het allochtone jeugdwerk. Wij bieden ook letterlijk ruimte aan verenigingen om te groeien, door onze lokalen kosteloos ter beschikking te stellen voor al onze leden. Ook niet-leden kunnen onze lokalen huren.  

ROOTS organiseert zelf ook verschillende activiteiten, debatten, en thema-avonden. Hierbij gaan we dieper in op actuele thema’s. Deze zijn voor iedereen toegankelijk.

ROOTS vertegenwoordigt ook de stem van onze leden in allerlei adviesraden op lokaal, regionaal, en Vlaams niveau. ROOTS is een bron van informatie voor partners. Externe actoren uit het jeugdwerklandschap, allerlei media, overheden, en partners doen beroep op ROOTS omwille van onze deskundigheid op het vlak van diversiteit, het bereiken en mobiliseren van- en werken met allochtone jongeren en hun organisaties. ROOTS gebruikt deze signaalfunctie om de belangen van het allochtoon jeugdwerk op alle niveaus te behartigen.

Visie van ROOTS

ROOTS bestaat om de kwaliteit van de werkingen te verhogen, door hen zoveel mogelijk te stimuleren tot samenwerking met het bredere jeugdwerklandschap en andere actoren. Gezien de demografische tendensen in de samenleving en de toenemende welzijnsproblematiek is het van groot belang dat de projecten van de allochtone jeugdwerkingen verder gezet worden en kunnen blijven fungeren als aanspreekpunt. Door op Vlaams niveau een structuur uit te bouwen, worden de kennis, deskundigheid en mogelijkheden van deze jeugdwerkvorm gebundeld. ROOTS stimuleert de maatschappelijke integratie van onze lidverenigingen maar werkt ook aan meer inclusiviteit in al het Vlaamse jeugdwerk.